Przejdz do poradników Zobacz nowy super salon!

Polityka Prywatności

I. Warunki ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.rallyshop.pl zwanego dalej „Sklepem”.

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Cronic Jakub Tomczyk z siedzibą w Toruniu (87 – 100) przy ul. Włocławskiej 94, wpisanym do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym nr identyfikacji podatkowej NIP: 584-252-29-54, Nr REGON: 220160012.

 • Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

 • W celu korzystania z Sklepu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 • Administrator oświadcza, że strony Sklepu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II. Cel zbierania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników Sklepu w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze Sklepu, w szczególności wszystkim w celu posiadania indywidualnego konta użytkownika, składania zamówień oraz zapewnienia kontaktu z użytkownikiem. Dane użytkowników sklepu przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania ze sklepu (w tym składania zamówień) i obejmują: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, kraj a w przypadku firm dane do wystawienia faktury VAT tj. nazwa firmy, adres firmy, nr NIP, nr telefonu.

W zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, Administrator danych może przetwarzać dane użytkowników w celu przesyłania im informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Zgoda wyrażana jest poprzez zakliknięcie na stronie Sklepu okienka check – box potwierdzającego chęć otrzymywania informacji o nowościach.

III. Prawo dostępu

 • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV. Dostęp do danych osób trzecich

 • Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 • Dane osobowe użytkowników Sklepu mogą być przekazywane serwisom płatności elektronicznych, w zależności od wybranej przez użytkownika formy zapłaty za zamówiony towar oraz firmom przewozowym w zakresie i celu niezbędnym dla dostarczenia złożonego zamówienia.

 • Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

V. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników Sklepu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI. Mechanizm cookies

Aby ułatwić korzystanie ze Sklepu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez Sklep na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających Sklep. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej zakładce Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) „stałe” (persistent cookies) oraz analityczne. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. W tym celu Sklep wykorzystuje rozwiązania Google Analytics.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

VII. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

 • Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

VIII. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub e-mail: sklep@rallyshop.pl.

IX. Zmiany Polityki Prywatności

 • Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Platformie O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Platformy.

 • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
  Data: 24.04.2014 r.